Assessors de salut

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix la salut com “...un estat complert de benestar físic, mental i social, i no només per l’absència d’infermetats...”. Tanmateix, d’aquestes dimensions del benestar, és clar que una de les principals és el benestar físic que, a la seva vegada, dependrà de la nutrició i alimentació, l’exercici i l’activitat física, a més d’altres hàbits.

Hunza ® és un projecte de salut, bàsicament. I en marc del projecte pren una importància cabdal la figura del Fitness Coach o Health Coach. Una autèntica innovació per la salut.

El fitness coaching, o coaching de salut (health coaching) pretén la capacitació de les persones per a aconseguir persones actives, abans que pacients. El coaching és un procés de transformació actiu, en el que la gran protagonista és la persona que ha pres la decisió de transformar i canviar la seva vida. El coach de salut serà la figura que acompanyarà la persona durant el procés que la portarà del seu estat actual al seu estat desitjat.

El coaching pretén generar persones responsables de la seva salut i de la seva pròpia atenció.

El coach de salut ha d’oferir un apropament i un acompanyament a la persona per a potenciar el màxim els objectius de salut de cada persona.

Durant les sessions de fitness coaching la persona entra en un procés de reeducació i assumeix uns reptes que l’han de fer conscient de la seva responsabilitat i de la seva capacitat de decisió i de passar a l'acció.

El fitness coaching ajuda a la persona a entendre de quina manera el seu comportament present (hàbits d’activitat física i d’alimentació, conductes perjudicials...) afecten a la seva salut actual i pot perjudicar-la a mig i llarg termini. Són processos en els que la persona s’implica i es compromet amb els seus objectius i amb el procés que l’ha de portar fins al seu assoliment.

El coaching proporciona formació i informació a la persona sobre temes íntimament relacionats amb el seu estat físic i de salut. Amb tota la informació disponible, la persona haurà de prendre la decisió d’afrontar el seu propi procés de transformació, de canvi.

El coaching proposa a la persona sortir de la seva “zona de confort”, en la que es desenvolupen tots els seus hàbits i costums, per assolir el “miracle” de la transformació. 

El coaching oferirà al client, durant aquest procés, diferents eines que s’aplicaran segons les diferents necessitats i moments del procés. Així, seran claus aspectes com la determinació d’objectius, la motivació, els valors, les creences potenciadores i les creences limitadores, les identitats, la presa de consciència i la responsabilitat...

L’itinerari del canvi envers hàbits de vida sans és complex i difícil per a les persones. Quan es decideix canviar, les persones segueixen una sèrie d’etapes amb l’objectiu de millorar hàbits i comportaments (deixar de fumar, menjar millor o ser més actius físicament). En tot aquest procés, la persona és sensible als missatges i informacions que pugui rebre i que tindran relació amb el procés que vol iniciar.

"... La màgia sempre passa fora de la zona de confort..."